Gŵyl Golwg
Medi 1012 2015
Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed

Lansio cynnyrch plant newydd yng Ngŵyl Golwg

Clawr Llyfr Mawr Sali Mali

Clawr Llyfr Mawr Sali Mali sy’n cael ei lansio yng Ngŵyl Golwg

Bydd cynnyrch newydd am ddau o arwyr plant Cymru’n cael eu lansio yng Ngŵyl Golwg yn Llanbedr Pont Steffan ddydd Sadwrn 12 Medi.

Fe fydd llyfr mawr newydd am Sali Mali yn cael ei ddangos am y tro cynta’ ac fe fydd Alun yr Arth yn torri tir newydd gyda chasgliad o lyfrau digidol.

Bydd diwrnod ‘Hwyl gydag Wcw a’i Ffrindiau’ yn cael ei gynnal yn Neuadd Ysgol Bro Pedr, gyda nifer o weithgareddau amrywiol i blant yn cynnwys rhai o gymeriadau plant amlycaf Cymru.

Fe fydd Alun yr Arth a Sali Mali yn eu plith ac mae’n ddiwrnod pwysig i’r ddau.

 Llyfr newydd i Sali Mali

Fe fydd  Sali Mali yn lansio Llyfr Mawr Sali Mali yn yr ŵyl.

Mae’r gyfrol newydd gan Wasg Gomer yn llawn o weithgareddau amrywiol i blant bach gan gynnwys posau a lluniau i’w lliwio am Sali a’i ffrindiau. Emma Pelling ydy’r arlunydd sy’n gyfrifol am waith celf y gyfrol a Rhian Mair Evans ydy’r golygydd.

Bydd cyfle cyntaf i blant gael tro ar rai o weithgareddau’r gyfrol newydd yn yr ŵyl.

Cyfrwng newydd i Alun yr Arth

Mae un o  gymeriadau cyfoes mwyaf hoffus Cymru hefyd yn lansio llyfrau digidol yn ycynnyrch newydd yng Ngŵyl Golwg.

Maen nhw ar gael i’w lawrlwytho i amryw ddyfeisiadau ac fe fydd yr awdur ac arlunydd Morgan Tomos yn yr ŵyl i gyflwyno’r straeon ar eu newydd wedd.

Fe fydd hefyd yn cynnal sesiynau gyda’r plant i greu straeon newydd ar gyfer Alun yr Arth.

Yn ogystal â gweithgareddau Sali Mali ac Alun yr Arth, bydd cymeriadau cyfres y rhaglen deledu Wenfro yn yr ŵyl, ac wrth gwrs Wcw ei hun a rhai o gymeriadau eraill cylchgrawn Wcw a’i Ffrindiau.

 Mae diwrnod Hwyl Gydag Wcw a’i Ffrindiau yn digwydd yn Neuadd Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan, fore Sadwrn 12 Medi. 

Gŵyl Golwg 2015

Bydd Gŵyl Golwg yn cael ei chynnal ar raddfa lai eleni, gyda digwyddiadau amrywiol yn Llanbedr Pont Steffan rhwng 10 a 12 Medi.

Cadwch olwg ar y wefan, ar y digwyddiad Facebook ac ar y cyfrif Twitter am fwy o fanylion dros y dyddiau nesaf.

llun proffil Gŵyl Golwg 2015

clawrkoDadansoddiad treiddgar Karen Owen o gefndir personol barddoniaeth Iwan Llwyd bellach ar gael 

Un o uchafbwyntiau Gŵyl Golwg eleni oedd sgwrs gan y bardd Karen Owen am ‘bennod goll’ o gyfrol newydd am farddoniaeth Iwan Llwyd.

Fe gafodd y sgwrs – Y Tabŵ a Thalent Bardd – effaith fawr ar y gynulleidfa yng Ngŵyl Golwg  ac mae’r bennod goll ei hun bellach ar gael mewn argraffiad cyfyngedig –  Cerddi Ofn – Karen Owen

Mae’n dangos sut yr oedd gwahanol fathau o ofn wedi dylanwadu ar y bardd sy’n cael ei ystyried gan lawer yn fardd gorau’i genhedlaeth.

Mae effaith yr ofnau hynny’n cynnwys alcoholiaeth ac obsesiwn gyda defodau mân … ond, oherwydd peth o’r cynnwys, fe gafodd y bennod ei gwrthod gan gyhoeddwyr cyfrol newydd am Iwan Llwyd. Dyna’r tabŵ.

Mae Karen Owen wedi tynnu ar ei hadnabyddiaeth o’r bardd a’r amser mawr a dreuliodd yn ei gwmni yn ystod blwyddyn ola’i fywyd.

Mae’r bennod – Cerddi Ofn – ar gael am £1.80 (gan gynnwys pris postio, pacio a phrosesu).

Fe fydd yr holl elw o werthiant y llyfryn yn mynd at elusen Y Stafell Fyw, Caerdydd, sy’n helpu pobl sy’n gaeth i alcohol a phethau eraill.

Cliciwch y botwm PayPal fan hyn i brynu copi.‘Cantre’r Gwaelod’ yn lun y flwyddyn

Llun Iestyn Hughes o goedwig hynafod ‘Cantre’r Gwaelod‘ enillodd deitl ‘Llun y Flwyddyn‘ Gŵyl Golwg eleni.

Fe dynnwyd y llun rhwng Borth ac Ynys Las yng Ngheredigion ym mis Ionawr 2014 wedi i stormydd yn yr ardal olygu bod y goedwig yn fwy amlwg i’w gweld.

Fe ymddangosodd y llun yn rhifyn 19 Golwg eleni, a gyhoeddwyr ar 23 Ionawr.

Cynhaliwyd y bleidlais ar wefan Gŵyl Golwg am bythefnos yn arwain at benwythnos yr ŵyl, gan gau am 16:00 ar ddydd Sul yr ŵyl.

Llun Iestyn Hughes ddaeth i’r brig yn gyfforddus gyda 33% o’r bleidlais.

Portread Gerallt Lloyd Owen gan Peter Telfer oedd ar glawr Golwg 24 Gorffennaf 2014 ddaeth yn ail gydag 20% o’r bleidlais, a llun Marian Delyth o orymdaith i achub neuadd breswyl Pantycelyn oedd yn drydydd â 18%.

 

Llun y flwyddyn - Cantre'r Gwaelod

Pencampwriaeth Mario Kart cyntaf Cymru yng Ngŵyl Golwg

llun mario kartBydd cystadleuaeth Mario Kart cenedlaethol cyntaf Cymru’n cael ei chynnal yn rhan o weithgareddau digidol Gŵyl Golwg yn Llanbedr Pont Steffan, ddydd Sul 14 Medi.

Mae’r gystadleuaeth yn cael ei threfnu gan griw Fideo Wyth, sef cymuned sy’n trafod gêmau cyfrifiadurol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y gystadleuaeth yn rhan o adran ‘Y Fro Ddigidol’ yng Ngŵyl Golwg – ardal sy’n cynnwys amrywiaeth o weithdai a sesiynau 1 ac 1 – a bydd cyfle i frwydro am y teitl o ‘Bencampwr Mario Kart Cymru’ rhwng 1 a 5 y prynhawn.

Trac sain plentyndod

Mae sylfaenydd Fideo Wyth, y blogiwr gêmau cyfrifiadurol Daf Prys, yn gobeithio y bydd y gystadleuaeth Mario Kart yn rhoi hwb i Gymry Cymraeg drin a thrafod y byd gemau cyfrifiadurol.

“I lawer, Mario Kart oedd trac sain eu plentyndod, a gyda dyfodiad Mario Kart 8 ar y Nintendo WiiU roedden ni’n credu ei fod yn briodol i ni gynnal cystadleuaeth fel rhan o Ŵyl Golwg” meddai Daf Prys.

“Mae gyda ni wobrau cyffrous i’r enillwyr ar ddiwedd y dydd, ond y bri a’r cyfle i frolio eu gallu ar y cyfryngau cymdeithasol fydd y prif wobr i’r enillwyr heb os.”

“Nod Fideo Wyth ydy rhoi llwyfan i drafodaeth ynglŷn â gemau cyfrifiadurol trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y twrnament Mario Kart yn rhoi hwb i hynny, a bydd modd i bobl drafod a checru ar y dydd trwy ddefnyddio’r hashnod #mkfideo8 ar Twitter.”

Yn ôl un o drefnwyr Gŵyl Golwg, Owain Schiavone, mae syniad y gystadleuaeth yn cyd-fynd ag egwyddorion agweddau digidol yr Ŵyl.

“Nod y sesiynau digidol ydy annog ac ysbrydoli pobl i fynd ati a defnyddio’r cyfryngau digidol trwy gyfrwng y Gymraeg.”

“Mae angen i’r iaith fod yn amlwg ar bob llwyfan, a dim ond trwy greu digon o gynnwys amrywiol mae modd sicrhau hynny. Gobeithio bydd y gystadleuaeth yn dod â phobl o’r un anian ynghyd ac y byddan nhw’n dod yn ran o gymuned Fideo Wyth.”

“Rydan ni wedi ymchwilio cymaint â phosib, ac hyd y gwelwn ni, hon fydd y gystadleuaeth genedlaethol Gymreig gyntaf o’i math ac mae hynny’n wych i’r ŵyl.”

Meic Stevens i ddychwelyd i safle ei urddo

Meic, yn ei wisg werdd ar glawr ei hunangofiant (Y Lolfa)

Meic, yn ei wisg werdd ar glawr ei hunangofiant (Y Lolfa)

Meic Stevens fydd prif atyniad cyngerdd mawr Gŵyl Golwg ar nos Sadwrn 13 Medi eleni, a bydd lleoliad y gig yn dod ag atgofion melys i’r swynwr o Solfach.

Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal yn Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan, sy’n union gyferbyn â safle Cerrig yr Orsedd y dref, sef ble cafodd Meic Stevens ei urddo i’r Orsedd yn ystod Eisteddfod 1984 – union 30 mlynedd yn ôl.

Bydd Cyngerdd Gŵyl Golwg hefyd yn rhoi llwyfan i’r triawd gwerinol gwych o’r gogledd, Plu, ac yn rhoi cyfle arbennig i’r gantores ifanc leol dalentog Mari Mathias, sy’n ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Teifi,  i agor y noson.

Mae’r Cyngerdd i’w gynnal yn lleoliad adnabyddus Neuadd Fictoria wrth i’r ŵyl ymestyn i leoliadau yn nhref Llanbed, yn ogystal â’r prif leoliad ar gampws y brifysgol.

Bydd arlwy gerddorol yr ŵyl ym ymestyn i ddydd Sul 14 Medi hefyd gyda nifer o enwau amlwg yn perfformio yn Y Babell Roc ar gampws Prifysgol Llanbed.

Mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi enwau Lowri Evans, Gwilym Bowen Rhys a Blodau Gwylltion ers peth amser, ac ychwanegwyd enwau Gildas a Catrin Herbert yn fwy diweddar.

Ac i gloi holl arlwy amrywiol y penwythnos, bydd set arbennig gan y grŵp chwedlonol o Aberteifi, Ail Symudiad, fydd yn cloi arlwy Y Babell Roc.

“Er bod Gŵyl Golwg yn cynnwys llawer mwy na dim ond cerddoriaeth, rydan ni’n falch iawn o’r amrywiaeth gerddorol rydan ni’n cynnig eleni” meddai un o’r trefnwyr, Owain Schiavone.

“Tydi Meic heb berfformio yn Llanbed ers amser maith, felly roedden ni’n falch iawn o’i gael o i wneud y cyngerdd. Pryd nes i sôn am Lanbed, a Neuadd Fictoria y peth cyntaf ddywedodd Meic gan chwerthin oedd ei fod o wedi cael ei dderbyn i’r orsedd yn Llanbed, felly mae’n amlwg bod ganddo atgofion melys.”

“A hithau’n 30 mlynedd ers Steddfod Llanbed, mae’n teimlo’n briodol iawn fod Meic yn hedleinio’r cyngerdd – mae’r llun ohono yn ei wisg werdd bryd hynny’n reit eiconig, yn enwedig ar ôl cael ei ddefnyddio ar glawr ei hunangofiant ‘Mas o Ma’ yn ddiweddar. Rydan ni’n disgwyl i docynnau’r Cyngerdd werthu’n gyflym.”

Mae tocynnau’r Cyngerdd, a rhai cyffredinol yr ŵyl bellach ar werth ar ein tudalen docynnau.

40 mlynedd o Pobol y Cwm, Cofio Iwan Llwyd ac enillydd Llyfr y Flwyddyn

Cyhoeddi rhagor o arlwy lenyddol Gŵyl Golwg, a thocynnau bellach ar werth

Yn dilyn cyhoeddi manylion nifer o weithgareddau Gŵyl Golwg yn ddiweddar, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi mwy o sesiynau llenyddol difyr y Stafell Sgwrsio ac artistiaid cerddorol Y Babell Roc ddydd Sul 14 Medi.

Wedi ei gamp lawn rhyfeddol yn Llyfr y Flwyddyn eleni, bydd Ioan Kidd yn trafod ei gyfrol fuddugol, ‘Dewis’ – y gyfrol gyntaf i gipio prif wobr Llyfr y Flwyddyn, yn ogystal â gwobr Barn y Bobl, a gwobr y gyfrol ffuglen orau.

Wrth i opera sebon mwyaf poblogaidd Cymru ddathlu’r deugain eleni, Gillian Elisa ac Andrew Teilo, dau o actorion mwyaf adnabyddus Pobol y Cwm fydd yn cadw cwmni i’r awdur, adolygydd a beirniad llên Lowri Cooke sydd wedi ysgrifennu llyfr i nodi pen-blwydd arbennig cyfres deledu fwyaf hirhoedlog yr iaith Gymraeg.

Gyda’i hysgrif deyrnged iddo, ‘Tabŵ a Thalent Barod’, yn cael ei chyhoeddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn, y bardd a’r newyddiadurwraig Karen Owen fydd yn cofio’r diweddar Iwan Llwyd, un o feirdd mwyaf ei genhedlaeth.

Mae’r trefnwyr hefyd wedi cyhoeddi rhagor o arlwy gerddorol Y Babell Roc ar gampws y Brifysgol ar ddydd Sul yr ŵyl.

Bydd Gildas yn dychwelyd i un o wyliau olaf yr haf gyda’i ganeuon hafaidd swynol, yn ogystal â’r hyfryd Catrin Herbert, yn wreiddiol o Gaerdydd ond sydd newydd raddio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ac i gloi’r cyfan bydd uchafbwynt cerddorol y dydd Sul sef set arbennig gan y grŵp chwedlonol o Aberteifi, Ail Symudiad.

Bydd y sesiynau yma, ynghyd â llwyth o ddigwyddiadau eraill yn cloi Gŵyl Golwg ar ddydd Sul, 14 Medi ar gampws Prifysgol Llanbedr Pont Steffan. Noson gomedi, Golwg Go Whith fydd yn agor yr ŵyl ar nos Wener, 12 Medi yng Nghlwb Rygbi Llanbed, gyda chyngerdd Gŵyl Golwg yn dilyn ar nos Sadwrn 13.

“Mae’r sesiynau diweddaraf i ni gyhoeddi’n adlewyrchu’r ymdrech i lwyfannu sesiynau llenyddol amrywiol a gwahanol yn yr ŵyl” meddai un o’r trefnwyr, Owain Schiavone.

Mae tocynnau penwythnos Gŵyl Golwg bellach ar werth o wefan yr ŵyl www.gwylgolwg.com/tocynnau

Mae modd dilyn newyddion diweddaraf yr ŵyl ar y wefan www.gwylgolwg.com a thrwy ddilyn y cyfrif Twitter @GwylGolwg.

Cwmni digrifwyr doniolaf Cymru yn noson gomedi Golwg Go Whith eleni

Gillian Elisa (Llun - Catrin Arwel)

Gillian Elisa (Llun – Catrin Arwel)

Bydd y ddigrifwraig, Gillian Elisa ddim yn trafferthu mynd i Ŵyl Caeredin eleni, mae’n well ganddi ddod i Lanbed

Gary Slaymaker, Gillian Elisa a Mari Lovgreen fydd rhai o’r enwau ymhlith y comediwyr ar nos Wener, 12 Medi eleni yng Nghlwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan wrth i Golwg Go Whith ddychwelyd i Ŵyl Golwg yn dilyn llwyddiant ysgubol y noson llynedd.

Gary Slaymaker, y cwisfeistr fydd nôl wrth y llyw unwaith eto, yn cadw rhywfaint o drefn ar ein gwesteion wrth iddo gyflwyno cwis panel ysgafn a fydd yn trin a thrafod materion doniol a chyfoes ein byd. Yn sicr bydd yna ddigon o dynnu coes a chwerthin yng nghanol giamocs Gary a’r criw!

Yn ymuno ag ef, bydd y ddau gapten, Ifan Gruffydd a’r Ifan Jones Evans, a’u timau wrth gwrs, sy’n cynnwys Iwan John, Gillian Elisa, Mari Lovgreen a Tommo!

Un sy’n edrych ymlaen at ddychwelyd i’w bro o Lundain bell yw’r amryddawn Gillian Elisa, a fagwyd yn Llanbedr Pont Steffan sy’n enwog am ei chymeriadau fel ‘Sabrina’ ar opera sebon, Pobol y Cwm a ‘Mrs OTT’ ar raglenni Noson Lawen. “Mae Golwg wedi bod mor gefnogol gyda fy ngyrfa a dwi mor falch fy mod i’n gallu dod i ddathlu gyda chi yn Llanbed… Ac wrth wgrs, dwi’n edrych ymlaen yn ofnadw’ at ddala lan gyda hen ffrindie da. ‘Does unman yn debyg i gatre!”

Bydd yna ddigonedd o hwyl felly yn ystod y gêm banel ysgafn hon gyda rhai o wynebau mwyaf cyfarwydd Cymru, yn edrych nôl ar rai o’r penawdau, erthyglau a lluniau sydd wedi ymddangos yng nghylchgrawn Golwg dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Golwg Go Whith yn rhan o benwythnos Gŵyl Golwg sy’n dechrau gyda’r noson gomedi ar Nos Wener, 12 Medi, bydd Cyngerdd Gŵyl Golwg ar y nos Sadwrn, ac yna fydd digwyddiadau amrywiol yn cloi’r ŵyl ar ddydd Sul, 14 Medi.

“Mae’r arlwy amrywiol sydd gennym ni dros y penwythnos yn cynnig rhywbeth i bawb. Bydd yna gomedi, cerddoriaeth byw wych, sgyrsiau difyr ar lenyddiaeth a sesiynau amrywiol ar yr oes ddigidol, heb sôn am y llwyth o ddigwyddiadau cyffrous i blant. Yn sicr, fe fydd rhywbeth at ddant pawb,” meddai un o’r trefnwyr, Mared Ifan.

Bydd nifer cyfyngedig o docynnau penwythnos am bris gostyngol yn mynd ar werth ar wefan Gwyl Golwg o ddydd Gwener Awst 1af ymlaen

Mae modd dilyn newyddion diweddaraf yr ŵyl ar y wefan www.gwylgolwg.com a thrwy ddilyn y cyfrif Twitter @GwylGolwg.

Bethan Gwanas yn rhoi Darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis

Mae trefnwyr Gŵyl Golwg wedi cyhoeddi manylion rhai o’r digwyddiadau yng ngŵyl gelfyddydau fwya’ newydd Cymru yn Llanbedr Pont Steffan ar benwythnos 12 – 14 Medi.

Dydd Sul, 14 Medi, fydd prif ddiwrnod y gweithgareddau, gyda llwyth o sgyrsiau llenyddol, trafodaethau digidol, stondinau, setiau cerddoriaeth a gweithgareddau plant.

Cyhoeddwyd heddiw mai Bethan Gwanas fydd yn traddodi Darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis, a sefydlwyd ar gyfer yr ŵyl llynedd.

“Roedd gen i feddwl mawr o Islwyn Ffowc Elis” meddai Bethan Gwanas. “…fel dyn ac fel awdur, felly bydd traddodi araith er cof amdano yn fraint ac yn anrhydedd.”

Nodi 10 mlynedd nofel fawr

Bydd sesiynau’r Stafell Sgwrsio eleni hefyd yn cynnwys sgwrs arbennig rhwng y cyflwynydd radio, Richard Rees, a’r grŵp o Aberteifi, Ail Symudiad, wrth i hunangofiant Richard a chyfrol Ail Symudiad gael eu cyhoeddi dros yr haf.

Yn ogystal, bydd Caryl Lewis yn cymryd rhan mewn sesiwn arbennig i nodi 10 mlynedd ers cyhoeddi ei chyfrol Martha, Jac a Sianco – un o nofelau Cymraeg mwyaf y mileniwm.

Cyhoeddwyd hefyd enwau rhai o’r artistiaid cerddorol fydd yn perfformio yn yr ŵyl eleni. Ymysg artistiaid ‘Y Babell Roc’ bydd y gantores boblogaidd o Sir Benfro, Lowri Evans, a’r canwr Gwilym Rhys Bowen (Y Bandana a Plu).

Ar ôl cymryd rhan yn un o sesiynau llenyddol yr ŵyl llynedd, bydd Manon Steffan Ros yn dychwelyd eto ond y tro yma gyda’i phrosiect cerddorol, Blodau Gwylltion.

“Dim ond nifer fach o’r sesiynau sydd wedi eu cyhoeddi heddiw, mae llawer iawn i ddilyn dros yr wythnosau nesaf,” meddai un o’r trefnwyr, Lowri Steffan.

“Mae nifer o sesiynau llenyddol a cherddorol gwych i’w hychwanegu, yn ogystal â’r gweithgareddau plant, manylion cyngerdd Gŵyl Golwg ac arlwy noson gomedi Golwg Go Whith fydd yn digwydd eto eleni.”

Mae modd dilyn newyddion diweddaraf yr ŵyl ar y wefan www.gwylgolwg.com a thrwy ddilyn y cyfrif Twitter @GwylGolwg.

Noddir y sesiwn hon gan W D Lewos a’i Fab, Llanbedr Pont Steffan.

logo wd lewis

 

Gŵyl Golwg eto

logo-gwyl-golwg 2014Trefnwyr yn cyhoeddi bydd gŵyl gelfyddydol Gymraeg yn dychwelyd fis Medi

Wedi llwyddiant yr ŵyl i ddathlu chwarter canrif o gylchgrawn Golwg, mae’r trefnwyr yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Gŵyl Golwg yn digwydd unwaith eto ym mis Medi eleni.

Bydd yr ŵyl sy’n cyfuno llenyddiaeth, cerddoriaeth, comedi, sgyrsiau digidol, celf a gweithgareddau plant yn dychwelyd i Lanbedr Pont Steffan ar benwythnos 12 – 14 eleni.

Bydd manylion rhaglen yr ŵyl yn dilyn dros yr wythnosau nesaf, ond mae’r trefnwyr yn addo efelychu’r amrywiaeth o sesiynau difyr ac unigryw a lwyfannwyd llynedd.

“Er mai gŵyl unwaith yn unig oedd Gŵyl Golwg i fod llynedd, roedd llawer iawn o bobl yn galw arnom i’w chynnal yn flynyddol” meddai un o’r trefnwyr, Owain Schiavone

“Y teimlad oedd bod angen sefydlu gŵyl gelfyddydol Gymreig fel hyn yn yr ardal, felly roedd rhaid i ni geisio ymateb i hynny a chynnal yr ŵyl unwaith eto eleni.”

“Campws y Brifysgol yn Llanbed fydd canolbwynt y gweithgarwch unwaith eto gydag amryw sesiynau sgwrsio, cerddoriaeth a digidol ar ddydd Sul 14eg. Rydan ni hefyd yn gobeithio ymestyn yr ŵyl i’r dref eleni hefyd gyda noson banel gomedi ‘Golwg Go Whith’ a chyngerdd cerddorol arbennig mewn lleoliadau amgen yn Llanbed.”

Bydd manylion arlwy Gŵyl Golwg 2014 yn cael eu rhyddhau dros yr wythnosau nesaf.